90858.net
当前位置:首页>>关于酿的释义的资料>>

酿的释义

一、酿的释义:1、酿造.2、蜜蜂做蜜.3、酝酿;渐渐形成.4、酒.二、酿的组词:酝酿、酒酿、酿造、私酿、酿制 醇酿、冬酿、酿祸、家酿、春酿 扩展资料 一、字源演化:二、说文解字:文言版《说文解字》:酿,酝也.作酒曰酿.从酉,襄声. 白话版《说文解字》:酿,酝酿.造酒叫“酿”.字形采用“酉”作边旁,采用“襄”作声旁.三、相关组词:1、酝酿[yùn niàng] 指造酒时的发酵过程.比喻事前讨论、磋商,交换意见,统一思想.2、酿造[niàng zào] 利用发酵作用制造(酒、醋、酱油等).3、酒酿[jiǔ niàng] 江米酒.4、酿糯[niàng nuò] 以糯米酿酒.5、酿饭[niàng fàn] 使饭发酵.

[拼音]:niang[解释]:酿 brew;lead to;make wine;result in;酿 (1) 酿 niàng (2) (形声.从酉(yǒu),襄声.本义:做酒,酿造) (3) 同本义.原专指酿酒,后也指利用发酵作用酿造蜜、醋、酱等 [make wine;brew] 酿,酝也.作酒曰酿.—

三酿五齐 泛指醇酒,出自清代《<陈鸿节诗集>序》泛指醇酒. 清 钱谦益 《<陈鸿节诗集>序》:“譬之於酒,缥清醇酎,三酿五齐,非糟之属也.”

词性:褒义词.酿,意为酝酿.是指经过长时间被周围(外部)环境包括人或者事物的影响所产生的改变.通常指人经过某些人的耳濡目染学习到了某些特性,而因为这些特性取得了一定的成就.该词具备根源性和因果性,即:因为而酿就了使用这个词语时要先陈述外部环境,然后陈述发生的改变.

酿 #niàng【释义】①用发酵的方法制作酒、醋、酱油等:酿酒|酿造.②密蜂采花粉做蜜:酿蜜.③逐渐形成:酝酿|酿成大祸.④指酒:佳酿.

酿制一般指的是将某样食物酿造成另外一种食物的过程就是那样子,比如说米酒或者是葡萄酒啊.这些在制造的过程就叫量子.

没有酿字成语 酿 读音:[niàng] 部首:酉五笔:SGYE 释义:1.利用发酵作用制造酒、醋、酱油等. 2.指酒. 3.蜜蜂做蜜. 4.喻事情积渐而成.

酿 读 音 niàng1.利用发酵作用制造酒、醋、酱油等:~造.~酒.~醋.2.指酒:佳~.3.蜜蜂做蜜:~蜜.4.喻事情积渐而成:~成水灾.酝~.

酿拼音:niàng基本信息:部首:酉,四角码:13632,仓颉:mwiav86五笔:sgye,98五笔:sgyv,郑码:FDSX统一码:917F,总笔画数:14基本字义:1、利用发酵作用制造酒、醋、酱油等.2、指酒:佳酿.3、蜜蜂做蜜:酿蜜.4、喻事情积渐而成.扩展资料:相关组词:1、酿造[niàng zào] 利用发酵作用制造(酒、醋、酱油等).2、酝酿[yùn niàng] 指造酒时的发酵过程.比喻事前讨论、磋商,交换意见,统一思想.3、酒酿[jiǔ niàng] 江米酒.4、私酿[sī niàng] 私自酿酒.5、楚酿[chǔ niàng] 指楚地所产之酒.

酿 brew;lead to;make wine;result in;酿 (1) 酿 niàng (2) (形声.从酉(yǒu),襄声.本义:做酒,酿造) (3) 同本义.原专指酿酒,后也指利用发酵作用酿造蜜、醋、酱等 [make wine;brew] 酿,酝也.作酒曰酿.——《说文》米麦所作

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com