90858.net
当前位置:首页>>关于刻舟求剑文言文解析的资料>>

刻舟求剑文言文解析

【原文】 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽(jù)锲(qiè)其舟,曰:“是吾剑之所 刻舟求剑 漫画从坠.”舟止,从其所锲者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 【译文】 楚国有一个坐船渡江的人,他的剑不小心从

出处:《吕氏春秋察今》 原文:楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:"是吾剑之所从坠."舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!译文:有个楚国人乘船渡江,一不小心,把佩带的剑掉进了江里.他急忙在船沿上刻上一个记号,说:"我的剑就是从这儿掉下去的."船靠岸后,这个人顺着船沿上刻的记号下水去找剑,但找了半天也没有找到.船已经走了很远,而剑还在原来的地方.用刻舟求剑的办法来找剑,不是很胡涂吗?注释:涉--跋涉,就是渡过江河的意思.遽--音句,急遽,立刻,表示时间很紧迫.契--音气,动词,用刀子雕刻.惑--音或,迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思.

有一个渡江的楚国人,他的剑从船上掉进了水里.他急忙用刀在船沿上刻了一个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方.”船停止以后,这个人从他所刻记号的地方下水去找剑.船已经向前行驶了很远,而剑却不会和船一起前进,像这样去找剑,不是很糊涂吗?

刻舟求剑的意思原指在剑落水的时候,在船身上刻上记号,船靠岸后再去找剑.现在人们多用此成语故事用来比喻拘泥固执、不知变通的人或行为. 故事: 战国时期,有个楚国人坐船过江.船到江心时,这个楚国人随身携带的一把宝剑掉进了

【原文】 楚人有涉①江者②,其剑自舟中坠于水,遽③契④其舟,曰:“是吾剑之所从坠⑤.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣⑥,而剑不行,求剑若⑦此⑧,不亦惑乎?《吕氏春秋察今》【注释】1、涉:过,渡.2、者:……的人,定语后置的标志.3、遽:急忙,立刻.4、契:用刀刻(记号)5、是:这是.吾剑:我的剑.之所从坠:掉下去的地方.6、矣:了.7、若:像

刻舟求剑:比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题.典出《吕氏春秋察今》记述的一则寓言,说的是楚国有人坐船渡河时,不慎把剑掉入江中,他在舟上刻下记号,说:“这是我把剑掉下的地方.”当舟停驶时,他才沿着记号跳入河中找

刻舟求剑 【汉语文字】刻舟求剑 【汉语读音】kè zhōu qiú jiàn 【词语解释】比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题. 【典故出处】战国吕不韦《吕氏春秋察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠

【原文】 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽(jù)契(qì)其舟,曰:"是吾剑之所从坠."舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?以此故法为其国,与此同.时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉

[原文] 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? (出自《吕氏春秋.察今》) [译文] 有个楚国人乘船过江时,剑从船上掉进水里,他就在

gmcy.net | rxcr.net | jtlm.net | mydy.net | jinxiaoque.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com