90858.net
当前位置:首页>>关于刻舟求剑文言文道理的资料>>

刻舟求剑文言文道理

“刻舟求剑”这个故事告诉我们:世界上的事物,总是在不断地发生变化,不能凭主观做事情;人不能死守教条,情况变了,解决问题的方法、手段也要随之变化,否则就会失败.告诫人们不能片面、静止、狭隘地看待问题.刻舟求剑是一个寓言故事演化而成的成语,一般比喻死守教条,拘泥成法,固执不知变通的意思.以静止的眼光来看待变化发展的事物,必将导致错误的判断.

事物每时每刻都会发生改变 我们应该适应这种变化 从实际出发 采取灵活对策来解决问题 我们不应该墨守成规,因循守旧,不知变通,应该根据实际情况而变化

刻舟求剑文言文,有道理的话是:舟已行矣(yǐ),而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水 ,遽契(jù qì)其舟,曰:“是吾(wú)剑之所从坠.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣(yǐ),而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?译文:有个楚国人渡江,他的剑从船里掉到水中,急忙在船边上刻了个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方.”船停了,(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑. 船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?

比喻死守教条,拘泥成法,固执不知变通的意思.以静止的眼光来看待变化发展的事物,必将导致错误的判断.

刻舟求剑:比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题.典出《吕氏春秋察今》记述的一则寓言,说的是楚国有人坐船渡河时,不慎把剑掉入江中,他在舟上刻下记号,说:“这是我把剑掉下的地方.”当舟停驶时,他才沿着记号跳

比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题.典出《吕氏春秋察今》记述的一则寓言,说的是楚国有人坐船渡河时,不慎把剑掉入江中,他在舟上刻下记号,说:“这是我把剑掉下的地方.”当舟停驶时,他才沿着记号跳入河中找剑,遍寻不获.该寓言劝勉为政者要明白世事在变,若不知改革,就无法治国,后引伸成不懂变通、墨守成规之意

告诉我们:要根据客观的实际情况,采取灵活的对策.涉:搭船渡过坠:掉所qi zhe:做了记号的地方【原文】 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽(jù)契(qì)其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!【译文】 有一个渡江的楚国人,他的剑从船上掉进了水里.他急忙用刀在船沿上刻了一个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方.”船停止以后,这个人从他所刻记号的地方下水去找剑.船已经向前行驶了很远,而剑却不会和船一起前进,像这样去找剑,不是很糊涂吗?

一般比喻死守教条,拘泥成法,固执不知变通.这个故事告诉我们:世界上的事物,总是在不断地发生变化,不能凭主观做事情.人不能死守教条.情况变了,解决问题的方法、手段也要随之变化,否则就会失败.告诫人们不能片面、静止、狭隘地看待问题. 刻舟求剑是一个贬义词,并列式短语,为“刻舟”和“求剑”两个动宾短语构成的并列短语,在句子中可以作谓语、定语或者状语.

刻舟求剑 ( kè zhōu qiú jiàn ) 解 释 死守教条,比喻拘泥成法,固执不知变通. 出 处 战国吕不韦《吕氏春秋察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:'是吾剑之所从坠.'舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行

5689.net | dkxk.net | zdhh.net | nmmz.net | ltww.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com