90858.net
当前位置:首页>>关于夙夜在公宵衣旰食读音的资料>>

夙夜在公宵衣旰食读音

“被之僮僮,夙夜在公”中“被”的读音是:bì.被:同“”,首饰,发饰.出自:《诗经国风召南采蘩》,作者不详 原诗:采蘩 于以采蘩?于沼于.于以用之?公侯之事.于以采蘩?于涧之中.于以用之?公侯之宫.被之僮僮,

宵衣旰食 xiāo yī gàn shí 释义 宵:夜间;衣:穿衣;旰:天已晚.天不亮就穿起衣来,时间晚了才吃饭.形容为处理国事而辛勤地工作.多用以称颂帝王勤于政事.

宵衣旰食,读音为xiāo yī gàn shí.宵衣旰食,字面意思是天不亮就穿起衣来,时间晚了才吃饭.形容为处理国事而辛勤地工作,多用以称颂帝王勤于政事.宵:夜间;衣:穿衣;旰:天已晚.宵衣旰食为联合式结构成语,通常在句子中作主语

宵衣旰食读音:[xiāo yī gàn shí] 详细解释 【解释】:宵:夜间;衣:穿衣;旰:天已晚.天不亮就穿起衣来,时间晚了才吃饭.形容为处理国事而辛勤地工作. 【出自】:南朝陈徐陵《陈文帝哀册文》:“勤民听政,旰衣宵食.” 【示例】:若夫任贤惕厉,宵衣旰食,宜黜左右之纤佞,进股肱之大臣.◎《旧唐书刘传》 【语法】:联合式;作主语、谓语、定语;含褒义,用于书面语

宵衣旰食拼音:[xiāo yī gàn shí]

夙夜在公 读音:sù yè zài gōng 释义:从早到晚,勤于公务.近义词:反义词:出处:《诗经召南采蘩》:“被之僮僮,夙夜在公.” 语法:作谓语、定语.例句:到南京工作,我深感荣幸,也倍感责任重大,唯有夙夜在公、尽心竭力,才能不辱使命,不负重托.

是指从早到晚,勤于公务.用法:作谓语、定语;指官吏勤于政事.例句::到南京工作,我深感荣幸,也倍感责任重大,唯有夙夜在公、尽心竭力,才能不辱使命,不负重托.出处:《诗经召南采蘩》被之僮僮,夙夜在公;被之祁祁,薄

夙夜在公释义:从早到晚,勤于公务.

于 以 采 蘩,于 沼 于 ;于 以 用 之, 公 侯 之 事.yū yǐ cǎi fán yū zhǎo yū zhǐ yū yǐ yòng zhī, gōng hóu zhī shì 于 以 采 蘩,于 涧 之 中; 于 以 用 之,公 侯 之 宫.yū yǐ cǎi fán yū jiàn zhī zhōng yū yǐ yòng zhī, gōng hóu zhī gōng 被 之 僮 僮, 夙 夜 在 公; 被 之 祁 祁,薄 言 还 归.bì zhī tóng tóng sù yè zài gōng bì zhī qí qí bó yán huán gūi

被之僮僮就是指贵妇人,意思是家里的女主人.这句话的意思就是女主人日夜辛勤地在养蚕.夙夜在公 读音:sù yè zài gōng 释义:从早到晚,勤于公务.出处:《诗经召南采蘩》语法:作谓语和定语.例句:到南京工作,我深感荣幸,也倍感责任重大,唯有夙夜在公和尽心竭力,才能不辱使命,不负重托.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com